Nórsko-slovenský spolok

flag
Krajanské stretnutie v kaviarni Asylet
8. marca od 19. hod.

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite
Facebook 
Krajania na Facebook-u

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   domov

FAQ - často kladené otázky

linka

Používanie v cudzine registrovaného vozidla v Nórsku

Z vyhlášky o bezplatnom dovoze a používaní v cudzine
registrovaného vozidla v Nórsku:

Dočasný pobyt v Nórsku § 3

Hlavným pravidlom je, že dočasný pobyt nemá prekročiť 1 rok od vstupu do krajiny. Je potrebné doložiť, že pobyt je v rámci periódy nie dlhšej než jeden rok. V tom prípade nie je potrebné žiadať Colný úrad o povolenie k bezplatnému dovozu a prevádzke vozidla.

Na základe žiadosti na regionálny Colný úrad je možné dostať povolenie k prevádzke na ďalší (jeden) rok, teda spolu 2 roky. Ak vznikne potreba predĺženia dočasného pobytu až o 1 rok, je to možné povoliť, ak sa dá dokumentovať, že celková dĺžka pobytu nepresiahne 2 roky. V takýchto prípadoch je potrebné podať žiadosť o povolenie používania na regionálnom Colnom úrade predtým, než uplynul 1 rok od vstupu do krajiny.

Fakticky je možné používať vozidlo registrované v cudzine aj dlhšie, než je uvedené vyššie, ak máte na Slovensku manželku, alebo vlastné deti pod 18 rokov. Tiež sa vyžadujú časté a pravidelné návštevy doma - raz mesačne.
Nižšie je anglický text zo stránky Colného úradu, hovorí sa tam, že možno aj 4-5 návštev ročne by bolo dostačujúcich.
Druh, družka nestačia a tiež nesmú byť osoby, s ktorými doma bývate, byť registrované vo Folkeregisteret (Nórsky register obyvateľov).

Section 3 first paragraph no. 2 concerns persons whose family residence is abroad and who live together with a spouse and/or children under the age of 18 years. It is therefore important in this context to consider the family ties of the person in question. By family in this Regulation is meant a spouse and/or children under the age of 18 with whom the person in question lives, i.e. the person in question must have a joint home with his/her spouse/children. The term joint home means that the person in question shares a dwelling and address with a spouse/children.
The provision primarily concerns cases where the person in question commutes (daily, weekly, monthly) between his or her family abroad and workplace in Norway. Normally, therefore, the person will have personal ties to Norway and may be registered in the Norwegian Population Register. For family ties to be deemed to exist, it is a precondition that the person visits his or her home abroad on a regular basis, normally at least once a month. By ‘regularly’ is meant that visits must be made at regular intervals and of a certain frequency. For example, at least four to five visits to the home country per year can be said to qualify as ‘regularly’. An overall assessment will be carried out of the number of home visits and their duration if they are less frequent than once a month.
In certain cases, a person may have children but not a spouse abroad. In such cases, it is a condition that the person in question lives with his/her minor children. An obligation to pay child maintenance to children resident abroad does not in itself satisfy the requirement for family ties abroad. Neither the spouse nor the children can be registered in the Norwegian Population Register, and they must primarily live abroad. A cohabitant is not deemed to be equivalent to a spouse in this Regulation.
The provision concerns family ties outside Norway. If the person in question has established a new home with a spouse and/or children in Norway, this will weigh heavily against the person still being deemed to have family ties abroad.
Persons with ties to their parental home or similar do not meet the condition for family ties.

24. november 2013


Internetové adresy v súvislosti s podnikaním v Nórsku

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Oslo za účelom informovania podnikateľských subjektov a občanov majúcich záujem o podnikanie v Nórsku prehľad dôležitých kontaktných  internetových adries:

august 2013


Konzulárne oddelenie Slovenskej republiky

Telefón:  +47 22 04 94 70 
Email: cons.oslo© mzv.sk
Adresa: Thomas Heftyes gate 24, 0244 Oslo

Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok:  10.00 – 11.30 h

ZÚ Oslo v záujme operatívneho, bezproblémového a rýchleho vybavovania konzulárnych stránok odporúča telefonické alebo e-mailové dohodnutie stretnutia. V prípade potreby a kapacitných možností úradu je možné dohodnúť stretnutie aj mimo stanovených hodín.

Narodilo sa Vám dieťa v Nórsku? Info ZÚ SR

august 2013


Podpora v nezamestnanosti

Hlavné podmienky pre nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti sú:

 • Stratili ste prácu úplne, alebo bol váš pracovný čas znížený aspoň o 50%
 • Váš predchádzajúci príjem bol viac než 1,5 G (121.730 NOK / 2012) za posledný (minulý) kalendárny rok, alebo viac než 3 G (243.459 NOK / 2012) za posledné 3 ukončené kalendárne roky.
 • Ste vedení na Pracovnom úrade ako žiadateľ o prácu a posielate každých 14 dní oznamovací lístok
 • Bývate, alebo sa zdržujete v Nórsku
  Pre cudzincov to znamená, že máte platné povolenie k pobytu ( Ak máte Oppholdstillatelse s dátumom platnosti, alebo na dobu neurčitú, je to ľahšie, než keď máte Registreringsbevis – Registreringsbevis je povolenie k pobytu na dobu kým ste zamestnaný a máte prácu a teoreticky končí k dátumu, keď pracovný pomer skončí. Aj s Registreringsbevis máte nárok na podporu, len je to niekedy ťažšie na Pracovnom úrade presadiť.)
Podporu v nezamestnanosti môžete dostávať 104 týždňov a činí 62,4% z Vášho príjmu.

Ak výpoveď dáte Vy je to také isté, jediný rozdiel je v tom, že prvých 8 týždňov od kedy Vám podporu priznali, nedostávate žiadne peniaze. Musíte sa hlásiť každých 14 dní, tých 104 týždňov beží, ale prvých 8 týždňov nič nedostávate.

Vybavenie podpory sú dva rozličné procesy na NAV-e (Pracovnom úrade) aj keď sa robia súčasne. Musíte sa prihlásiť ako žiadateľ o prácu, vyplniť formulár, priložiť životopis a požiadať o podporu v nezamestnanosti. Toto sú len základné informácie, aby sa človek vedel orientovať do začiatku

Potrebujete s týmto pomoc? Kliknite...

február 2013


Zákonník práce - príklad kolektívnej zmluvy
Hlavné body

§ 2 PRACOVNÝ ČAS
Riadny skutočný pracovný čas nemá presiahnuť 37,5 hodiny týždenne.

Pre prácu na 2 smeny má pracovný čas byť priemerne 36,5 hodiny týždenne.
Pri troj- a viacsmennej (nepretržitej) prevádzke a zrovnateľnej práci na turnusy - 35,5 hodiny týždenne.
Pri prechode na alebo z viacsmennej práce, sa hodinová mzda prepočítava tak, že sa vypočítaná týždenná mzda nezmení.

1 Pracovný čas má byť plánovaný na dobu medzi 07.00 a 18.00 prvých päť dní v týždni.
Možno dohodnúť iný rámec, ak sa podnik a odboroví funkcionári v tomto zhodnú.
Presnejšie zadelenie pracovného času sa určí na základe dohody v tom-ktorom podniku.
Na Štedrý večer, Veľkonočnú sobotu, sobotu pred Turícami a na Silvestra končí pracovná doba o 12. hodine.

§ 3 MZDA
Zamestnanci podnikov, pre ktoré platí táto dohoda nesmú byť platení menej ako je minimálna mzda ustanovená touto dohodou.

1 Najnižšia mzda: k 01.05.2010 140,00 NOK za hodinu.

3 Príplatok za odpracované roky
Po 1 roku: 3,00 NOK za hodinu
Po 3 rokoch: ďalších 4,00 NOK za hodinu
Po 5 rokoch: ďalších 4,00 NOK za hodinu
Po 10 rokoch: ďalších 4,00 NOK za hodinu

4 Príplatok za výučný list
Zamestnanci, ktorí majú úradne uznaný výučný list v rámci platnosti dohody dostávajú príplatok 8,50 NOK za hodinu.

§ 4 PRÁCA NADČAS
1 Práca nadčas, ktorú nariadi podnik je v prvých 5-tich pracovných dňoch v týždni zaplatená príplatkom 50% po riadnom pracovnom čase do 21. hodiny a potom príplatok 100% do 07.00 hodiny.
Nedele a sviatky až do 22. hodiny posledného dňa sviatkov sa platí príplatok 100%.

§ 5 PRÁCA NA SMENY
Pri práci na smeny sa platí príplatok 22 % za 2. smenu a 31 % za 3. smenu.
Príplatok vychádza zo skutočného hodinového zárobku.

§ 8 RÔZNE USTANOVENIA

4 Prenájom pracovnej sily
Strany (zmluvy) sú si zajedno, že je dôležité, aby jednotlivé branže boli atraktívnymi pre zabezpečenie náboru spolupracovníkov.

Hlavným pravidlom je, že strany (zmluvy) sú si zajedno v tom, že najvýhodnejšou formou zamestnania je pre zamestnancov i podnik pracovný pomer na dobu neurčitú na plný alebo polovičný úväzok.

Predpokladá sa, že pre osoby prenajaté odinakadiaľ platí kolektívna zmluva, ktorá sa na podnik vzťahuje.
Podnik musí predložiť potrebnú dokumentáciu, aby mohli odboroví funkcionári kontrolovať, že je nájomný vzťah v súlade s právnymi a zmluvnými predpismi čo sa týka dôvodu a možného rozsahu prenajatia – vrátane mzdových a pracovných podmienok.

Poznámky:
Tieto ustanovenia podmieňujú, že odborová organizácia má v podniku členov a môže na základe toho žiadať zriadenie kolektívnej zmluvy v podniku.

O ZAMESTNANÍ NA DOBU URČITÚ A KRÁTKODOBÝCH ZMLUVÁCH

§ 14-9. Zamestnanie na dobu určitú
(1) Zamestnanec má byť zamestnaný na dobu neurčitú.
Zmluva o zamestnaní na dobu určitú však môže byť uzatvorená:

 • a) keď je to dané charakterom práce a práca sa odlišuje od práce, ktorá sa bežne v podniku vykonáva
 • b) pri práci namiesto niekoho alebo iných (zastupovanie)
 • c) pre pracovnú prax
 • d) pre účastníka opatrení v rámci pracovného trhu alebo v spolupráci s Pracovným úradom (Aetat),
 • e) pre športovcov, trénerov, rozhodcov a iných vedúcich v rámci organizovaného športu.

Podrobnejší príklad: kolektívna zmluva pre podniky spracúvajúce ryby
júl 2011Pracovné povolenie

Pracovné povolenie ako občan štátu EÚ nepotrebujete, ale na to, aby ste mohli byť registrovaní nórskymi úradmi, byť zdravotne i sociálne poistení, platiť dane – potrebujete povolenie k pobytu.

Aké požiadavky platia pre tento typ povolenia k pobytu?

 • Musíte mať pracovnú ponuku
 • Pracovná ponuka musí byť reálna a musí mať určitý rozsah.
 • Nekladú sa požiadavky na druh práce a je dovolené mať viacerých zamestnávateľov.
Ako si žiadať o povolenie pobytu?

Žiadosť treba vyplniť v príslušnom formulári Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse. Žiadosť je možné odovzdať na najbližšom nórskom zastupiteľstve vo Vašej krajine, alebo v inej krajine, kde máte legálny pobyt v dĺžke minimálne 6 mesiacov. Môžete žiadať aj po vstupe do Nórska. Ak si zvolíte žiadať v Nórsku, môžete začať pracovať a zdržiavať sa v Nórsku 3 mesiace, než si musíte o povolenie požiadať.

Žiadosti podávané v Nórsku treba podávať osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, na policajnom okrsku podľa miesta bydliska. Polícia môže žiadosti vyhovieť ak nie sú pochybnosti o splnení podmienok. Ak sa ukážu pochybnosti, posiela sa žiadosť na rozhodnutie na UDI.

Občania krajiny EÚ ktorí začnú pracovať predtým, než im bolo udelené povolenie k pobytu môžu požiadať o daňovú kartu (Skattekort)a dočasné rodné číslo (personnummer) na Daňovom úrade.

Čo treba priložiť k žiadosti?

Okrem vyplnenej žiadosti musíte predložiť:

Vyplnený formulár Potvrdenie o pracovnom pomere z ktorého vyplýva rozsah pracovného pomeru a jeho dĺžka

Ak ste už začali pracovať, je výhodné ak predložíte kópie vašich výplatných pások. Týmto zdokumentujete rozsah pracovného pomeru.

Tiež musíte priložiť:

 • Kópiu pasu, alebo iného osobného preukazu
 • Pasovú fotografiu
Ako dlho potrvá vybavenie žiadosti?

Upozorňujeme všetkých, že žiadať treba dosť dlho dopredu. Aby ste sa vyhli nepotrebnému predĺženiu vybavovania, je dôležité dôkladne a presne vyplniť žiadosť a priložiť všetky vyžadované dokumenty.

Pripomíname, že môžete začať pracovať, kým čakáte na vybavenie žiadosti, teda po podaní žiadosti.

Doba vybavenia žiadosti na polícii je rozličná podľa toho, v ktorom okrsku máte miesto bydliska. Spýtajte sa polície pri podaní žiadosti.

Predmet povolenia

Povolenie Vám povoľuje pracovať

Povolenie sa udeľuje na 5 rokov. Ak je ponuka práce na menej než jeden rok, platí povolenie rovnako dlho, ako sa uvádza v ponuke práce.

Povolenie nevytvára nárok na povolenie trvalého prisťahovania.

Možno povolenie obnoviť alebo predĺžiť?

Povolenie je možné predĺžiť. Zvyčajne sa predlžuje na ďalších 5 rokov.

Žiadosť o predĺženie povolenia k pobytu sa musí podať minimálne mesiac pred vypršaním predchádzajúceho povolenia.

Žiadosť o predĺženie sa podáva na polícii v okrsku miesta bydliska.

Pri predĺžení treba predložiť dokumentáciu, že ste naďalej zamestnaný.

august 2009


Zdravotné a sociálne poistenie v štátoch EÚ

V dnešnom čase globalizácie a migrácie pracovníkov sa často stretávame s otázkami súvisiacimi s právnymi podmienkami a nárokmi na zdravotnú starostlivosť v prípade pracovného pobytu v iných štátoch. Slovensko i veľká časť Európy sú členmi Európskej únie, a tu sa budeme venovať len vzťahom v rámci týchto štátov.
Nasledujúci text je vybraný z textov otázok a odpovedí na internetových stránkach Všeobecnej zdravotnej poisťovne na Slovensku – zvýraznený text.

Pred vycestovaním do iného členského štátu (ČŠ) EÚ si treba vyzdvihnúť na pobočke vašej zdravotnej poisťovne Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej EPZP).
EPZP sa vydáva na základe písomnej žiadosti poistenca do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Žiadosť o Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

Skutočnosť, že ste sa z titulu výkonu pracovnej činnosti stali poistencom iného ČŠ, by ste mali do 8 dní oznámiť vašej zdravotnej poisťovni a od tej doby už nemôžete EPZP používať. Pre potreby čerpania potrebnej zdravotnej starostlivosti v iných ČŠ vrátane Slovenska si potom musíte vyžiadať formulár E111 prípadne Európsky preukaz zdravotného poistenia v poisťovni v štáte poistenia.
Samozrejme EPZP nenahrádza súkromné cestovné poistenie, ktoré doporučujeme mať.
Pokiaľ pracujete v Nórsku a ste tam poistený, je potrebné váš poistný vzťah v SR ukončiť. Ukončiť poistný vzťah môžete na základe akéhokoľvek dokladu o existencii zdravotného poistenia v cudzine, napr. dokladu zahraničnej zdravotnej poisťovne (alebo obdobnej inštitúcie), kam je za vás odvádzané poistné, alebo dokladu od zamestnávateľa o zdravotnom poistení v cudzine, prípadne i na základe pracovnej zmluvy v kombinácii s čestným prehlásením o existencii zdravotného poistenia v cudzine. Dôležité je, aby z dokladov, ktoré predložíte, bol zrejmý začiatok poistného vzťahu v Nórsku, a aby doklady boli opatrené príslušnou hlavičkou, pečiatkou a podpisom.
(Požiadajte miestnu pobočku úradu NAV, aby vám po anglicky napísali krátke potvrdenie, že pracujete v Nórsku, a že zamestnávateľ za vás platí zdravotné poistenie). Prípadne ďalej zdokumentovať predložením EHIC – Európskeho preukazu zdravotného poistenia – v Nórsku je to Europeisk helsetrygdkort (ktorý nahrádza formulár E111).
Zdravotnú starostlivosť v SR potom môžete čerpať na náklady vašej zdravotnej poisťovne v Nórsku buď na základe formulára E106 alebo EHIC – Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Formulár E106 Vám zabezpečí nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v SR (v mieste bydliska).
Formulár E106 sa podľa čl. 19 Nariadenia 1408/71 EHS vydáva pracovníkom, ktorí pracujú v jednom členskom štáte EÚ a bydlisko majú v druhom členskom štáte, aby získali nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v oboch týchto štátoch. Je ale plne v kompetencii vašej zdravotnej poisťovne či vám tento formulár vydá. Príslušné inštitúcie vo väčšine členských štátov spravidla súdia, že ak niekto pracuje v jednom členskom štáte, nemôže mať bydlisko v inom štáte, pretože v čase výkonu práce má táto osoba svoje "zvyčajné" bydlisko v štáte zamestnania. Formulár E106 tejto osobe nevydajú. Tento formulár sa spravidla vydáva len cezhraničným pracovníkom.
Zrejme veľa závisí aj od vašej argumentácie, akým spôsobom si obhájite bydlisko v SR, čo je podmienkou pre vydanie formulára E106.

Po predložení tohto platného preukazu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (lekárovi, v lekárni, vo výdajni zdravotných pomôcok, pri hospitalizácii atď.) máte nárok na rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti, ako aj bežný poistenec VšZP, teda aj na preventívne prehliadky v zmysle Zákona č. 577/2004 Z. z. (konkrétne § 2 Zákona).

Na základe EHIC – Európskeho preukazu zdravotného poistenia ( v Nórsku Europeisk helsetrygdkort) máte nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v ostatných členských štátoch EÚ, teda aj v SR.

EHIC – Európsky preukaz zdravotného poistenia

 • pokrýva potrebnú zdravotnú starostlivosť
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny
 • pokrýva aj chronické ochorenia
 • platí len vo verejnom zdravotnom systéme
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia domáci poistenci
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby
Potrebná zdravotná starostlivosť je podľa ods. 3 Nariadenia 631/2004 taká, ktorú vyžaduje aktuálny zdravotný stav pacienta a musí mu byť poskytnutá s ohľadom na povahu dávok a očakávanú dĺžku pobytu, t.j. aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do krajiny poistenia skôr, ako pôvodne zmýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár, ten by však samozrejme mal byť znalý článkov citovaného Nariadenia.

Europeisk helsetrygdkort je plastová kartička veľkosti bankovej karty, má zvyčajne platnosť 3 roky a zašlú vám ju poštou na vašu adresu. Dá sa objednať na NAV úrade, alebo na internetovej stránke https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do.

júl 2009Formulár E 106 a E 109

Ak máte v Nórsku len prechodné bydlisko a Vaše stále bydlisko je v inom štáte EÚ, môžete mať nárok na vydanie formulára E 106 a/alebo formulára E 109. Aj keď tieto vzťahy platia v rôznych obmenách medzi všetkými krajinami EÚ, tu budeme pre jednoduchosť hovoriť o osobách s prechodným bydliskom v Nórsku (najčastejšie v súvislosti s vycestovaním za prácou do Nórska) a stálym bydliskom na Slovensku.
Formulár E 106 Vám umožní čerpať plnú zdravotnú starostlivosť aj v krajine, kde máte stále bydlisko (na Slovensku) pričom Vaše právo čerpať plnú zdravotnú starostlivosť v Nórsku nie je nijako obmedzené.
Formulár E109 umožní čerpať plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku Vašim rodinným príslušníkom, ktorí sú na Slovensku. Tento formulár je menej relevantný pre slovenských krajanov v Nórsku, keďže Vaši rodinní príslušníci na Slovensku sú poistenci slovenských poisťovní a z toho im vyplýva právo na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

Ak máte nárok na vydanie formulára E 106 a/alebo formulára E 109 a vybavíte si ho, budete po jeho predložení (v dvoch origináloch) v zdravotnej poisťovni v SR zaevidovaný ako poistenec EÚ v SR a bude vám vydaný preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU s platnosťou na 1 rok., s ktorým budete môcť navštevovať lekárov v SR a čerpať tu plnú zdravotnú starostlivosť. Slovenská zdravotná poisťovňa nabehnuté náklady za zdravotnú starostlivosť potom účtuje nórskej zdravotnej poisťovni – cez úrad HELFO.

Formulár E 106 a E 109 je ľahšie získať počas 1. a 2. roku Vášho prechodného pobytu v Nórsku. Podmienky na jeho získanie sú podobné, ako podmienky uznania dochádzania za prácou do Nórska z iného štátu v súvislosti s daňovým vyrovnaním.
Predpokladom je, že máte stále bydlisko na Slovensku napr. vo vlastnom byte /dome, máte tam rodinu ako manželku (manžela), deti a pod. Dôležitý je vzťah stále bydlisko na Slovensku a dočasné, prechodné ubytovanie v Nórsku, vyplývajúce z pracovného pomeru v Nórsku. Vašej žiadosti pomôže, ak máte stále tzv. D-nummer (nórske personnummer ale začínajúce číslom 4, 5, 6, alebo 7).
Formulár E 106 a E 109 môžete získať aj keď Váš pobyt v Nórsku presiahol 2 roky, kritériá posudzovania sú o dosť prísnejšie.

Formulár E 106 si žiadate na svojom regionálnom úrade HELFO, podľa adresy zamestnávateľa na formulári Søknad om blankett E 106. K žiadosti treba doložiť:
Pracovnú zmluvu
Kópiu Daňovej karty (Skattekort)
Kópiu pasu
Kópiu povolenia pobytu od polície

Adresy príslušného úradu HELFO:

Kraj / fylke: Oslo

Helseøkonomiforvaltning (HELFO)
Region Oslo, HELFO Utland
Postboks 6721 Etterstad, 0609 Oslo

Kraj / fylke: Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark

Helseøkonomiforvaltning (HELFO)
Region Øst
Serviceboks 1412, 1602 Fredrikstad

Kraj / fylke: Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest Agder

Helseøkonomiforvaltning (HELFO)
Region Sør
Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Kraj / fylke: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Helseøkonomiforvaltning (HELFO)
Region Vest
Postboks 14, 4097 Sola

Kraj / fylke: Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag

Helseøkonomiforvaltning (HELFO)
Region Midt-Norge
Postboks 13, 6151 Ørsta

Kraj / fylke: Nordland, Troms og Finnmark

Helseøkonomiforvaltning (HELFO)
Region Nord
8607 Mo i Rana

Telefón: 815 70 030
Telefón z cudziny: 00 47 33 51 22 80
Telefax z cudziny: 00 47 33 51 22 89

júl 2009Dane v Nórsku

Nórsky daňový úrad vydal brožúrky, ktoré prehľadným spôsobom poskytujú základné informácie o daňovom systéme a špecifických daňových úľavách a pravidlách platiacich pre cudzincov zamestnaných v Nórsku.

Brožúrky sú v nórčine a angličtine

nórsky anglicky
Om skatt, skattekort og selvangivelse  
Selvangivelsen - Daňové priznanie The tax return for 2008
Standardfradrag - 10% štandardná daňová úľava Standard deductions
Pendlerfradrag - Daňová úľava pre pracujúcich v cudzine Deductions for commuters
  Service Centre for Foreign Workers

júl 2009


Detské prídavky a hotovostná podpora na deti

Toto sú dve rozličné podpory na ktoré môžete mať nárok, ak ste zamestnaný v Nórsku a máte deti na Slovensku. Samozrejme na to máte nárok aj keď bývajú v Nórsku.

Detské prídavky sú vyplácané do dosiahnutia veku 18 rokov dieťaťa. Suma 970 NOK mesačne.

Hotovostnú podporu je možno dostať na dieťa vo veku medzi 1 a 3 roky a maximálne po dobu 23 mesiacov. Plná suma je 3.303 NOK mesačne.

Linky na stránku NAV-u s podrobnejšími informáciami, podmienkami a príslušnými formulármi žiadostí po nórsky, anglicky a poľsky.

Potrebujete s týmto pomoc? Kliknite...

júl 2009


Cestovanie do Nórska?

Nízkorozpočtová letecká spoločnosť Norwegian lieta priamo medzi Nórskom a so Slovenskom susediacimi krajinami, odkiaľ sa už ľahko dá cestovať na Slovensko.
Norwegian lieta priamo z Prahy do Oslo (2 letiská Gardermoen a Rygge), Stavanger, Bergen a Trondheim.
Z Krakowa lieta priamo do Oslo, Stavanger a Bergen.
Z Viedne lieta priamo do Oslo
Z Budapešti lieta priamo do Oslo (2 letiská Gardermoen a Rygge)

Z Viedne tiež denne lieta Austrian Airlines priamo do Oslo.

CSA lieta do Oslo cez Prahu z Bratislavy, Košíc a iných slovenských miest

LUFTHANSA lieta z Bratislavy do Oslo s prestupom v Mnichove

Autobus – Autobusová linka Student Agency premáva medzi Prahou a Oslom 2x týždenne. Cena od 990 NOK tam/späť. Prípoj Praha – Bratislava. Autobusové spojenie je alternatívou, ak máte ťažkú batožinu, ktorej preprava by cenu letenky veľmi zvýšila. V autobuse sa premietajú filmy a podáva občerstvenie. Z Prahy pondelky a piatky, z Oslo stredy a nedele.

august 2009


Telefonujete veľa na Slovensko?

Ponuka Slovenských telekomunikácií, prostredníctvom karty Global, alebo Echo, v Nórsku nefunguje.

Mnohí z nás využívajú telefonovanie cez internet cez napr. Skype. Keď už máme počítač a rýchle internetové pripojenie, je toto spojenie cenovo najvýhodnejšie. Novoprišlým a dočasne v Nórsku žijúcim krajanom, ktorí majú k dispozícii iba mobil, by sme doporučili mobilného prevádzkovateľa LEBARA. Dostanete u neho mobilné číslo a SIM-kartu, ktorá okrem normálneho telefonovania po Nórsku poskytuje volanie do cudziny za veľmi príjemné ceny. Hovory medzi účastníkmi Lebara spoločnosti sú zadarmo. Na Slovensko z tohoto mobilu voláte za 0,99 NOK/min. a na mobil za 2,99 NOK/min. Telefonovanie v Nórsku do hociktorej mobilnej siete, či na pevnú linku stojí 0,99 NOK/min. Môžete si vybrať medzi tromi dobíjacími kartami: Lebara World, ak voláte najviac do zahraničia, Lebara Standard, ak voláte po Nórsku i do zahraničia, Lebara Norge, ak najviac voláte po Nórsku. Zo všetkých kariet sa dovoláte všade, rozdiel je v cenách hovorov. LEBARA MOBIL je bez mesačných poplatkov, teda si kredit dobíjate pomocou zakúpených kupónov v hodnote 100, 250, alebo 500 NOK. Predajňa LEBARA je v Oslo na Storgata vedľa obchodného domu Gunerius, alebo sa SIM-karta a dobíjanie dá zakúpiť cez internet na Lebara dobíjanie.

Len pre zaujímavosť - pred 10 - 12 rokmi stál hovor z pevnej linky na Slovensko 6,99 NOK/min., a to treba zobrať do úvahy, že to vďaka inflácii bolo asi 15 - 20 korún v dnešných korunách.

júl 2009


Výhodná daňová úľava pre nových krajanov

Väčšina čerstvých prisťahovalcov do Nórska o tejto výhodnej daňovej úľave nevie, a pritom platí práve pre nich.

Cudzinec môže dostať výhodný 10% daňový odpis (skattefradrag) z hrubého príjmu (inntektsgrunnlag). Môže však maximálne činiť 40.000 NOK.

V rámci zjednodušenia daňových predpisov pre cudzincov, ktorí sú dočasne usadení v Nórsku, platí pre túto skupinu výhodný štandardný daňový odpis. Napríklad hrubý príjem (inntektsgrunnlag) 100.000 korún znamená štandardný odpis 10.000 NOK (10%). Daň je 28% a znamená zníženie daní o 2.800 NOK (28% z 10.000).
10% štandardný daňový odpis pre cudzincov sa priznáva navyše k minimálnemu daňovému odpisu (minstefradrag), na ktorý má každý platca daní nárok, a ktorý už je započítaný v zjednodušenom predbežnom daňovom výpočte, ktorý ste dostali domov. Nedá sa však kombinovať s niektorými inými daňovými odpismi, ako je napr. daňový odpis pri veľkej vzdialenosti medzi bydliskom a prácou, daňový odpis pri týždennom pendlovaní, daňový odpis rodičom maloletých detí (foreldrefradrag), špeciálny daňový odpis (særfradrag), odpis úrokov pri pôžičke a niektorých iných.

Prehlásenie o dočasnom pobyte a teda o nároku na 10% štandardný daňový odpis pre cudzincov sa jednoducho dá napísať do zjednodušeného predbežného daňového výpočtu, ktorý ste dostali domov, alebo to môžete priložiť na extra hárku.

Daňový úrad - Skatteetaten Standardfradrag

Pozri príklad:

Vedlegg til selvangivelsen post 3.3.7

Standardfradrag – utland – 10 prosent
Navn:..............
Fødselsnummer:..............

Jeg er:..............statsborger.
Jeg søker om 10 % standardfradrag fordi jeg har midlertidig opphold i Norge.

Jeg anser oppholdet som midlertidig fordi:
1. Jeg har bodd i Norge i .......år. Jeg har planer om å flytte fra Norge i løpet av ......
2. Jeg eier ikke bolig i Norge, men leier ......
3. Mens jeg har bodd i Norge har jeg stort sett hatt midlertidige jobber. Disse har bestått i ...........

Dato......... Underskrift...........

Aj keď treba daňové priznanie odovzdať do 30. apríla, stále je možné o tento daňový odpis požiadať. Ak ste napr. už odovzdali daňové priznanie SMS-kou, cez internet, alebo telefonicky, stále platí pravidlo, že daňové priznanie odovzdané na papieri má prednostnú platnosť pred odovzdaním prostredníctvom SMS, telefónu, či internetu.
Na zadnej strane daňového priznania do rubriky "Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her" napíšete text:
"3.3.7 Standardfradrag – utland – 10 prosent"
Pod Inntekt/fradrag uvediete vypočítanú sumu 10% zo sumy Grunnlag inntektsskatt z predchádzajúcej strany.
V rubrike 5.0 Tilleggsopplysningene napíšete text, ktorý v príklade vedľa začína slovami:
"Jeg er:..............statsborger"

22. apríl 2007


Ako hľadať prácu / brigádu / aupair zamestnanie v Nórsku?

S takýmito otázkami sa stretávame dosť často: Po vstupe Slovenska do Európskej únie prakticky zmizli prekážky v podobe pracovných a pobytových povolení. Ak si nájdete si prácu, pomerne ľahko získate povolenia od nórskych úradov.
Orieškom zostáva prácu si zohnať. Pre väčšinu ľudí bude najschodnejšou cestou pricestovať do krajiny a skúsiť si zohnať akúkoľvek prácu / brigádu, aby mal človek nejaký príjem, čo mu umožní v krajine zotrvať dlhšie a pokračovať v hľadaní vhodnej práce. Tiež kontakty so známymi vo Vašom okolí, ktorí už v tej krajine pracujú, môžu byť veľmi užitočné.
Ľahšie sa možno práca hľadá v lete, než v zime, napr. v poľnohospodárstve, alebo v službách v cestovnom ruchu, ako reštaurácie, benzínky, kempingy. Skôr by som sa orientoval na vidiek, mimo Oslo a iných veľkých miest. Výhodné je mať auto, kolektívna doprava je veľmi drahá a mimo miest aj málo vybudovaná. V aute si človek môže viac zobrať.
Ak máte nejakú remeselnícku profesiu, tzv. Gule sider (zlaté stránky) môžu byť zdrojom informácií o adresách firiem, ktoré by mohli mať záujem o vyučených remeselníkov. Zlaté stránky obsahujú aj mapky, takže sa dopredu dá pripraviť trasa cesty po aktuálnych firmách. Stránky sú aj v angličtine.
Prvý kontakt je dobrý osobne. Je dobré mať so sebou preklady (stačí angličtina) osvedčení, výučných listov, posledného vysvedčenia, diplomov. Majte so sebou kópie, aby ste nikomu nedávali originály dokladov. V Nórsku sa väčšina záležitostí rieši telefonicky – skúste si po príchode zaobstarať nórske mobilné číslo, aby Vás mohli potenciálni záujemcovia kontaktovať.
Tisícky voľných zamestnaní sa nachádzajú na internetovej stránke nórskeho Úradu práce, k čomu však treba rozumieť nórsky. Pozrite aj internetové stránky http://europa.eu.int/eures.
Anglicky sa dohovoríte všade, zriedkavejšie sa tu dá použiť nemčina alebo francúzština.

január 2006Dovoz a preclenie motorového vozidla do Nórska

Dňom 1. 1. 2002 zanikla možnosť bezplatného dovozu motorového vozidla do Nórska v súvislosti s prisťahovaním sa do Nórska

Dovoz a preclenie

Príchod do Nórska

Pri príchode na nórsku hranicu sa musíte zahlásiť na colnici, červená zóna. Niektoré malé colnice môžu byť zatvorené, treba použiť hlavný hraničný priechod. Ak už nemáte tranzitný dokument vystavený v cudzine, colnica vám tento tranzitný dokument vystaví. Na základe neho môžete disponovať v cudzine registrované vozidlo od nórskej hranice až po colnicu v mieste vášho bydliska.

V tranzitnom dokumente bude udaný časový limit, do ktorého treba vozidlo na príslušnom Colnom úrade nahlásiť, zvyčajne 1 – 3 dni. Ak nedodržíte časový limit, môže vám colnica dať pokutu.

Zahraničné značky smiete používať pri ceste medzi hranicou a príslušným Colným úradom.

Vozidlo musí byť poistené v súlade so zákonom o zodpovednosti za vozidlo.

Colný úrad v mieste vášho bydliska

Pri preclení vozidla na miestnom Colnom úrade treba kvôli úhrade MVA (nórske DPH) predložiť nasledovné dokumenty:

 • tranzitný dokument
 • faktúru, účet alebo dohodu o kúpe, ktoré obsahujú sumu, za ktorú bolo vozidlo zakúpené, spolu s eventuálnou faktúrou za prevoz, alebo dokumentáciu ostatných nákladov spojených s prevozom vozidla až po nórsku hranicu (napr. poistenie, pohonné hmoty atď.).
 • pôvodný zahraničný dokument o registrácii (napr. technický preukaz)
 • eventuálny homologizačný certifikát (Samsvarssertifikat COC), kvôli kontrole identity vozidla.
Colná hodnota sa zvyčajne rovná nákupnej cene, teda skutočnej cene ktorá bola alebo bude, za vozidlo zaplatená. K nej sa pripočítavajú náklady za dovoz a poistenie až po nórsku hranicu. Colná hodnota sa používa pri určení výšky DPH v rámci dovozu.

Eventuálne zahraničné ŠPZ (štátne poznávacie značky) treba odovzdať na colnici.

Dočasné nórske prevozné značky treba preto vopred zakúpiť na miestnej stanici Dopravného inšpektorátu (Statens vegvesens trafikkstasjon)

Za vozidlo sa pri dovoze do Nórska neplatí clo, ale tzv. jednorázový poplatok (Engangsavgift), ktorý je veľmi vysoký a pri jeho výpočte sa vychádza z váhy vozidla, výkonu a obsahu motora, a veku vozidla.

Než môže byť vozidlo registrované na Dopravnom inšpektoráte, musí byť na Colnom úrade prejednané a zaplatené DPH (Merverdiavgift) a jednorázový poplatok (Engangsavgift).

Okrem toho musí byť uzavretá zmluva o poistení vozidla.

K tomu je na Colnom úrade potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • Zahraničný dokument o registrácii v origináli – napr. technický preukaz
 • Dokumentáciu, z ktorého jasne vyplýva váha vozidla, výkon motoru v KS alebo KW a obsah motoru v cm3. Technický preukaz je pre tieto účely dostačujúci.
 • Preukaz totožnosti (napr. cestovný pas)
Poplatková povinnosť

Osoba, prihlasujúca vozidlo k registrácii je zodpovedná za zaplatenie poplatkov.

Prihlasovateľ bude v systéme Autosys registrovaný ako zodpovedný poplatník, bez ohľadu na akú osobu alebo právny subjekt bude vozidlo registrované.

Registrácia – Dopravný inšpektorát (Statens vegvesen)

Na väčšine staníc Dopravného inšpektorátu sa treba dopredu objednať.

Pri registrácii je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • Formulár NA-0221 "Melding til avgiftsberegning og registrering" vystavený a potvrdený Colným úradom o tom, že boli zaplatené všetky poplatky.
 • Preukaz totožnosti osoby alebo podniku, ktorá prihlasuje vozidlo na registráciu.
 • Zahraničný dokument o registrácii v originále – napr. technický preukaz z krajiny, kde bolo vozidlo predtým registrované.
 • Homologizačný certifikát (Samsvarssertifikat COC), kvôli typovému overeniu, alebo inú relevantnú dokumentáciu.
 • Pri vozidlách, ktoré na fabrikačnom štítku nie sú označené EU-číslom o typovom overení, treba predložiť dokumentáciu z fabriky, alebo nezávislého laboratória o tom, že vozidlo spĺňa určené technické požiadavky. Takúto dokumentáciu je zvyčajne možné dostať (kúpiť) od nórskeho dovozcu príslušnej značky vozidla. Stanice Dopravného inšpektorátu vyžadujú túto dokumentáciu kvôli technickej kontrole vozidla. Pre bližšie informácie kontaktujte stanicu Dopravného inšpektorátu.
 • Prehlásenie / potvrdenie z nórskej poisťovne, že je pre vozidlo uzavretá zákonná poistka. Prehlásenie posiela poisťovňa elektronicky na Dopravný inšpektorát, po uzavretí dohody o takomto poistení medzi majiteľom a poisťovňou.
 • Potvrdenie (účet) o zaplatení cestnej dane (årsavgift) za uvedené vozidlo. Po 1. júli sa platí polovičný poplatok. Poplatok za cestnú daň sa platí na Tollregion Oslo og Akershus, postboks 8122, Dep, 0032 Oslo na konto č. 6345 05 00102. Treba použiť poukážku Colného úradu s KID kódom. Tieto možno vyzdvihnúť na Colnom úrade, alebo na Dopravnom inšpektoráte. Na účte musí byť uvedená ŠPZ-ka, prípadne číslo podvozku vozidla.
14. február 2005


Slovenský alebo český televízny program + mnohé rádiové kanály
Pozrite sa na tieto stránky – možné to je, ale nie je to legálne. Ako české, tak i slovenské karty sa smú používať len na českom resp. slovenskom území. Kontroluje sa to tým, že si to môže kúpiť len občan s adresou na Slovensku, či v Českej republike. Mnohí Nóri si takisto v Nórsku zakupujú karty na nórske a škandinávske kanály a pozerajú ich v Španielsku.
V Bratislave jeden náš známy kúpil kompletné vybavenie pozostávajúce zo 120-cm satelitnej antény, digitálneho dekodéra/prijímača a karty s platnosťou na 2 roky za 17.000 SKK.

Slovak Link - Slovenské karty, zoznam predajcov na Slovensku.
STV1, STV2, Markiza a 13 slovenských rádiostaníc v CD kvalite

Czech Link - toto je český provider

Trade-Technology obchodná spoločnosť - predaj kariet a prijímačov

Satmania - zoznam všetkých satelitov a vysielaní

6. január 2005


Kde sa dá kúpiť nórsko-slovenský slovník?
Slovník vyšiel v roku 2003, má 300 strán, autormi sú Karol Mišutta a Vladimír Faltus. Slovník som kúpil v kníhkupectve v nákupnom stredisku Aupark v Bratislave za 390 SKK. V kníhkupectvách sa stretnete aj s dvojzväzkovým slovníkom od tých istých autorov z rokov 2001 a 2002, ale toto novšie vydanie je prepracované a lepšie.
Ak o slovník máte záujem, skúste ho zohnať prostredníctvom priateľov či rodiny na Slovensku v kníhkupectve.

V Nórsku: 22 50 49 36 alebo
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!

október 2009


Kurzy a vyučovanie nórčiny v Oslo?
V Oslo je veľa možností učiť sa nórsky na rozličnej úrovni i intenzite. Veľa krajanov, ktorí do Oslo prišli za prácou navštevujú Rosenhof Voksenopplæringssenter, ktorý ponúka kurzy nórčiny v rámci denných i večerných kurzov. Vyučovanie je bez poplatku.
Zoznam ostatných škôl nájdete tu – text je po nórsky a anglicky.

apríl 2004


Ako je to so slovenským vodičským preukazom?
Podľa predpisu (PDF súbor 700 Kb) o vodičských preukazoch §10 – 3 nie je potrebné od 1. mája 2004 pri prisťahovaní zo štátu EU do Nórska meniť (slovenský) vodičský preukaz za nórsky. Slovenský vodičský preukaz má rovnakú platnosť, ako by mal na Slovensku. Na miestnom Dopravnom inšpektoráte si možno požiadať o výmenu slovenského vodičského preukazu za nórsky.
Pre tzv. ťažké skupiny vodičského oprávnenia, ako sú C, D a pod. platí slovenský vodičský preukaz 10 rokov od dátumu registrácie občana v Nórsku, ale nie dlhšie, než je jeho platnosť.

apríl 2004


Potrebujete preklad?
Väčšina z nás sa dostala do situácie, že potrebujeme preklady dokumentov zo slovenčiny do nórčiny a opačne. Jednou z možností je riešiť túto potrebu cez angličtinu. Väčšina nórskych úradov potvrdenia a osvedčenia na požiadanie dokáže vystaviť v angličtine, tieto sa potom ľahšie dajú profesionálne preložiť na Slovensku (za slovenské koruny) do slovenčiny a slovenské úrady to akceptujú.
Naopak sa zase slovenské dokumenty jednoducho dajú preložiť na Slovensku do angličtiny a aj nórske úrady anglický preklad akceptujú.
Aký jazyk ten-ktorý úrad akceptuje si treba dopredu overiť, pretože u niektorých špeciálnych dokumentov to nemusí platiť.

Preklady dokumentov ai.
Preklady:
Orientačná cena 250 – 400 NOK za stranu

oktober 2007


Čo podniknúť pri krátkej návšteve Osla a Nórska?
Pozrite Oslo stránku, s návrhom ako využiť ponuku kolektívnej dopravy pri spoznávaní Osla. Auto je v Osle viac handicap než výhoda.

Oslo nie je Nórsko. Aj za dva dni môžete z Osla zažiť nórske fjordy obklopené horami so snehom na vrcholoch, divoké hory, úžasné vodopády, najdlhší cestný tunel na svete ai. Túra vás zavedie k najväčšiemu drevenému kostolu v Heddal, urobíte prechod cez divoké hory Haukeli s viacerými alternatívnymi bočnými trasami, uvidíte známy vodopád Låtefossen, ľadovec Buarbreen a Hardanger fjord, urobíte si plavbu po Sognefjord, a prejdete najdlhším cestným tunelom na svete (24,8 km). Itinerár trasy

12. január 2004


Chcem sa učiť nórčinu
Osobne by som dal prednosť učebnici, ktorá je čisto v nórčine. To je metóda, ktorá sa úspešne používa už dlhý čas. Učebnica je stavaná tak, že človek ani druhý jazyk nepotrebuje. Jedna z učebníc sa volá Ny i Norge - používa sa pri vyučovaní imigrantov.

V Českej republike vyšli viaceré učebnice (Pozri výbornú stránku Severské listy - Jazykové kurzy):

 • Norština – cestovní konverzace + Audio CD
  Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania.
  Vydavateľstvo INFOA, Nová 141, 789 72 Dubicko, CZ
 • Učebnice nórštiny - Sissel Nefzaooui - Jarka Vrbová
  Vydavateľstvo Karlova univerzita v Praze, 1999
 • Norština - Praktický jazykový průvodce
  Vydavateľstvo RO-TO-M , 1999 - tel +420507383850
 • Norská konverzace -
  Vydavateľstvo REBO Productions 1999
15. november 2003

upravené v novembri 2013
copyright 2000-2013 © Vlado Branko
miniBudzogáň
01 / 2012

pdf verzia

  Archív
  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 290 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.

  Makový koláč
  Recept


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Skogbrynet 39 D, N-0283 Oslo, Norge   Org. nr. 985 222 398