Nórsko-slovenský spolok

flag
Krajanské stretnutie v kaviarni Asylet
8. marca od 19. hod.

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite
Facebook 
Krajania na Facebook-u

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   domov

Stanovy Nórsko-slovenského spolku

 1. Náplň spolku
  Náplňou spolku je:
  • usilovať sa o rozvíjanie kultúrnych a medziľudských vzťahov medzi Nórskom a Slovenskom
  • byť spoločenskou platformou pre všetkých krajanov a priateľov Slovenska v Nórsku.

 2. Členstvo
  Členom spolku sa môže stať každý, kto je usadený v Nórsku a stotožňuje sa s náplňou a so stanovami spolku.

 3. Valné zhromaždenie
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spolku. Valné zhromaždenie zasadá každý rok najneskoršie do konca marca. Výkonný výbor zvoláva valné zhromaždenie písomne, najneskoršie 3 týždne pred zasadnutím. K pozvánke sa prikladá program a zoznam záležitostí na prerokovanie.

  Program valného zhromaždenia:

  1. Výročná správa
  2. Ročná bilancia
  3. Rozpočet
  4. Voľby:
   • - výboru
   • - predsedu
   • - 3-člennej volebnej komisie
  5. Diskusné príspevky

   Návrhy k prerokovaniu na valnom zhromaždení musia byť doručené výboru najneskoršie do konca januára. Hlasovacie právo má každý, kto bol členom spolku najmenej 2 mesiace pred zasadnutím valného zhromaždenia. Podmienkou k tomu, aby niekto mohol byť zvolený do funkcie, je členstvo po dobu najmenej 6-tich mesiacov. Valné zhromaždenie vedie predseda zhromaždenia. Predsedu volí valné zhromaždenie.

   Uznesenia schvaľuje všeobecná väčšina. Výnimku tvoria odstavce stanov 7, 10 a 11. V prípade rovnakého počtu hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu výkonného výboru, s výnimkou bodu 3B (ročná bilancia) a bodu 3D (voľby).

   Rokovanie výročného zasadnutia sa protokoluje. Protokol podpisuje predseda zhromaždenia. Protokol sa zasiela všetkým členom do 4-roch týždňov po valnom zhromaždení.

   Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané výkonným výborom na základe písomnej žiadosti najmenej 30% členov. Pre mimoriadne valné zhromaždenie platia tie isté pravidlá ako pre riadne valné zhromaždenie.

 4. Výkonný výbor
  Výkonný výbor sa skladá z predsedu, 4-och členov výboru a 2-och náhradníkov. Predseda, členovia a náhradníci sa volia každý rok. (Nikto nemôže zotrvať vo výbore dlhšie ako 6 rokov.)

  Výbor sa zvoláva na žiadosť predsedu alebo iného člena výboru. Výbor sa môže uznášať, keď je prítomný predseda alebo jeho zástupca a najmenej 2 ďalší členovia výboru. V prípade rovnakého počtu hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu. Rozhodnutia z rokovaní sa protokolujú. Náhradníci majú právo sa zúčastňovať zasadnutí výboru a majú právo diskusie, ale hlasovať sú oprávnení len v neprítomnosti niektorého z riadnych členov výkonného výboru. Predseda alebo jeho zástupca s jedným ďalším členom výboru môžu vykonávať záväzné rozhodnutia za spolok.

 5. Členská schôdza
  Na členských schôdzach môžu byť prerokované všetky záležitosti, ktoré neprináležia valnému zhromaždeniu. Výbor zvoláva členské schôdze najmenej 2 týždne dopredu. Záležitosti, ktoré si členovia prajú, aby sa prerokovali na členskej schôdzi, musia byť doručené výboru najmenej 2 týždne dopredu.
  Na členskej schôdzi sa členovia môžu vyjadriť k rozhodnutiam výboru, keď sa nejedná o rozhodnutia zakotvené v uzneseniach z valného zhromaždenia.

 6. Príspevky a finančný prehľad (bilancia)
  Ročné členské príspevky ustanoví valné zhromaždenie. Člen, ktorý nezaplatí ročný príspevok do konca roka, stráca svoje členstvo.

  Finančný prehľad sa predkladá valnému zhromaždeniu a je kontrolovaný 2-mi revízormi, ktorí sa volia z členov spolku.

 7. Zrušenie členstva, zbavenie členstva
  Odhlásenie členstva zo spolku sa podáva písomne. Členovia, ktorí vystupujú takým spôsobom, že poškodzujú spolok, alebo dobré meno jeho členov, alebo konajú v rozpore so stanovami spolku, môžu byť zbavení členstva. O vylúčení zo spolku rozhoduje valné zhromaždenie a to 2-tretinovou väčšinou hlasov.

 8. Len členovia výboru alebo výborom poverení členovia spolku majú právo sa verejne vyslovovať v mene spolku.

 9. Každý člen spolku si môže so súhlasom výboru pozvať jedného hosťa-nečlena na podujatia spolku.

 10. Zmeny stanov
  Zmeny stanov môžu byť normálne schválené len na riadnom valnom zhromaždení a to 2 tretinovou väčšinou hlasov. Výkonný výbor má však možnosť požiadať, aby uznesenie o zmenách stanov, schválených na valnom zhromaždení bolo do 2-och mesiacov po zasadnutí riadneho valného zhromaždenia predložené mimoriadnemu valnému zhromaždeniu.

 11. Rozpustenie spolku
  Prvé uznesenie o rozpustení spolku sa rozhodne na riadnom valnom zhromaždení 2-tretinovou väčšinou hlasov. Potom sa rozhodne s definitívnou platnosťou o rozpustení spolku na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa zíde najmenej o 3 mesiace neskoršie. V prípade rozpustenia spolku rozhodne riadne a mimoriadne valné zhromaždenie o spôsobe použitia finančných prostriedkov a majetku spolku.

V Osle, 20. novembra 1993.

upravené v januári 2004
copyright 2000-2010 © Vlado Branko
miniBudzogáň
01 / 2012

pdf verzia

  Archív
  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 290 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.

  Makový koláč
  Recept


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Skogbrynet 39 D, N-0283 Oslo, Norge   Org. nr. 985 222 398