Norsk-slovakisk forening

flag
Krajanské stretnutie v kaviarni Asylet
8. marca od 19. hod.

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite
Facebook 
Krajania na Facebook-u

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   hjem

Vedtekter for Norsk-slovakisk forening

 1. Formål
  Foreningen har til formål:
  • arbeide for en utvikling av de kulturelle og mellommenneskelige relasjoner mellom Norge og Slovakia
  • være en sosial plattform for alle landsmenn og venner av Slovakia i Norge

 2. Medlemskap
  Medlemskap i foreningen er åpent for alle som er bosatt i Norge og som godkjenner foreningens formål og vedtekter.

 3. Årsmøte
  Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Det innkalles av det sittende styret skriftlig og med senest tre ukers varsel. Med innkallelsen følger dagsorden og saksdokumenter.

  Årsmøtets dagsorden omfatter:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Budsjett
  4. Valg på
   • styre
   • formann
   • tre medlemmer til valgkomiteen
  5. Innkomne forslag

   Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar. Alle som har vært medlem i minst to måneder før årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet. For å kunne bli valgt til et tillitsverv, må en ha vært medlem i seks måneder. Årsmøtet ledes av en møteleder. Møteleder velges av årsmøtet.

   Beslutningen fattes med alminnelig flertall, med unntak av paragrafene 7, 10 og 11 i vedtektene. Ved stemmelikhet avgjør stemmen til formannen for det sittende styret, med unntak av punkt B (regnskap) og punkt D (valg) i vedtektenes paragraf 3.

   Det skal føres protokoll over årsmøteforhandlingene. Protokollen underskrives av møtelederen. Protokollen skal sendes medlemmene innen fire uker etter årsmøtet.

   Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når minst 30 % av medlemmene ønsker det skriftlig. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme bestemmelsene som for et ordinært årsmøte.

 4. Styret
  Styret består av formann, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Formann, styremedlemmene og varamedlemmene velges hvert år. Ingen kan sitte lenger enn seks år.

  Styret sammenkalles når formannen eller et annet styremedlem ønsker det. Styret er beslutningsdyktig, når formann eller dennes stedfortreder og minst to medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme. Det skal føres vedtaksprotokoll over forhandlingene. Varamenn har møte- og talerett, stemmerett bare ved styremedlemmets forfall.
  Formannen eller dennes stedfortreder, sammen med et annet medlem av styret forplikter foreningen.

 5. Medlemsmøte
  Medlemsmøter kan behandle alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. Styret skal innkalle til medlemsmøter med minst to ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på medlemsmøter må være styret i hende minst to uker før medlemsmøtet avholdes.
  Medlemsmøte kan overprøve vedtak gjort av styret, hvis ikke slike vedtak har forankring i bestemmelser fattet på årsmøtet.

 6. Kontingent og regnskap
  Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen årets utløp skal strykes som medlem.

  Foreningens regnskap presenteres for årsmøtet, det kontrolleres av to revisorer som velges blant foreningens medlemmer.

 7. Utmeldelse - eksklusjon
  Utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig. Medlemmer som opptrer på en slik måte at de kan skade foreningen, eller de øvrige medlemmers anseelse, kan ekskluderes. Eksklusjon kan bare skje på årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall.

  Bare styremedlemmer, eller de som har fått myndighet av styret, kan uttale seg offentlig på vegne av foreningen.

  Hvert medlem kan med styrets samtykke be en gjest, et ikke medlem, på foreningens arrangementer.

 8. Vedtektsendringer
  Endringen av vedtektene kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall. Styret har dog anledning til å forlange et vedtak om en slik vedtektsendring, fattet av det ordinære årsmøtet, kan bringes inn for et ekstraordinært årsmøte innen to måneder etter at det ordinære årsmøtet fattet vedtaket.

 9. Oppløsning
  Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall. Deretter fattes det endelige vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som skal avholdes minst tre måneder senere. Ved oppløsning av foreningen vil ordinært og ekstraordinært årsmøte bestemme anvendelsen av foreningens midler og eiendeler.

Oslo, 20. november 1993

Oppdatert januar 2004.

copyright 2000-2010 © Vlado Branko

miniBudzogáň
01 / 2012

pdf verzia

  Archív
Sme partnermi Žilinského samosprávneho kraja na projekte
Bez kaplnky nie je hrad

  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 290 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.

  Makový koláč
  Recept


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Skogbrynet 39 D, N-0283 Oslo, Norge   Org. nr. 985 222 398